ALIVE AND K(L]ICKING

0 Posted by - July 18, 2012 - Architectuur, Openbare ruimte, Renovatie, Stedenbouw

Het studentencomplex, met o.a. de bekende eerste ‘sterflat’ van NL uit de jaren 50 van Architect H. Postel, aan de Klikspaanweg te Leiden is door de SLS ingezonden voor de opdrachtgeversprijsvraag van eLAN. Hoe kan het complex beter verbonden worden met de buurt? Hoe het complex te vernieuwen met als resultaat een langere levensduur en een kwalitatief beter aanbod voor studentenhuisvesting?

De Leidse architectenbureaus obM en GAAGA gingen gezamenlijk de uitdaging aan hier een visie voor te maken. Zie de afbeeldingen en toelichting:

web_GAAGA_Muller_Klikspaan_crop_a5boekje

Vanwege groot onderhoud in de komende tien jaar zal aanzienlijk geïnvesteerd moeten worden in het complex. In het kader hiervan is door SLS Wonen gevraagd voor het complex een visie te ontwikkelen voor mogelijkheden en strategieën voor levensduurverlenging en het toekomstbestendig maken van dit complex. Daarbij dient gekeken te worden naar aansluiting van het gebied op de wijk, zowel fysiek als sociaal, maar ook naar de verschillende gebouwen zelf. Met andere woorden: van introvert naar extravert, van besloten enclave naar integraal onderdeel van de buurt.

Om de fysieke en sociale aansluiting bij de omgeving te verbeteren is een strategie van verlevendigen en intensiveren gekozen. Daartoe zijn middelen ingezet als: aanpassing van de routing (door het gebied), verbetering van de ontsluiting van het gebied, toevoeging van méér bijzondere gebouwen naast de ster at, verbetering van visuele relaties tussen het Klikspaancomplex en omgeving en projectie van een groter en diverser programma. Het voorstel is om vier studentengebouwen die kwalitatief het minst zijn (vanuit bouwkundig, woontechnisch en/of stedenbouwkundig oogpunt) te slopen. Hierdoor komt ruimte en grond beschikbaar voor intensivering en meer programmatische diversiteit door middel van nieuwe, hedendaagse (studenten)gebouwen. Deze ontwikkeling kan gefaseerd worden uitgevoerd.

De unieke sterflat wordt nieuw leven ingeblazen door de ontsluiting buiten het gebouw te leggen. Deze ingreep biedt nieuwe mogelijkheden voor dit gebouw wat betreft  flexibiliteit qua woonvorm en woninggrootte; in het gebouw zijn nu zowel kleinere woongroepen als zelfstandige woonruimtes en grotere woonruimtes mogelijk. Tevens komt meer woonoppervlakte beschikbaar doordat de benodigde ruimte voor ontsluiting buiten het gebouw komt te liggen. Op de begane grond wordt een wijziging aangebracht van typische op het gebouw georiënteerde functies (berging, ! fietsenopslag, etc.) naar juist meer op de buurt georiënteerde functies (bijvoorbeeld een uitzendbureau, fitnessruimte, werkruimten voor starters, horeca, etc.). Hierdoor zal meer interactie tussen gebouw en omgeving ontstaan en meer levendigheid worden gerealiseerd.

Verder is het voorstel om het huidige maaiveld, dat vooral bestaat uit een grote grasvlakte met daar door heen een toegangsweg, anders in te richten met meer verharding die deels toegankelijk is voor auto’s en beschikbaar is voor parkeren. Hierdoor ontstaat een meer pleinachtige, voor voetgangers en fietsers beter toegankelijke ruimte, die de afzonderlijke gebouwen beter met elkaar verbindt en die zorgt voor meer interactie tussen de gebouwen en haar bewoners. Als extra stimulans voor intensief gebruik van het maaiveld voorziet het ‘doorlopende’, verharde maailveld in verschillende, verplaatsbare objecten (stoelen, bankjes, kassen, etc.) en in een aantal kleine kiosken ten behoeve van ondersteunende functies (conciërges, tuinman, etc.).